Wieruszowska Galeria Biznesu

Spis firm, produktów, usług i promocji

Dla kogo jest ten portal ? / Jak to działa ?


Firmy | Produkty / Usługi
Szukaj tylko spośród firm z siedzibą w danym mieście


  Wieruszowska Galeria Biznesu > Dowiedz się więcej

  Regulamin

  OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG (REGULAMIN)

  I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  • Cennik – aktualny cennik odpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Partnerów, umieszczony pod adresem www.wieruszow.biz/100,cennik,14.html. Cennik może być w każdym momencie zmieniony przez Usługodawcę. Zmiana Cennika dokonywana jest przez ogłoszenie nowej treści tego dokumentu na wyżej wskazanej stronie. Usługodawca ma również możliwość stosowania rabatów i okresowych promocji.
  • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Wizytówki, który jest określony przez Partnera podczas rejestracji w Serwisie;
  • Login – adres e-mail podawany przez Partnera w trakcie rejestracji w Serwisie;
  • Materiały – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. zdjęcia, opisy tekstowe) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w ramach Serwisu przez Usługodawcę lub Partnera;
  • OWU – niniejszy dokument określający ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym w szczególności prawa i obowiązki Partnerów oraz Usługodawcy, stanowiący po jego akceptacji przez Partnera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem. Niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Partner – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, która zawiera z Usługodawcą umowę na świadczenie usług prowadzenia Wizytówki w ramach Serwisu;
  • Wizytówka – przestrzeń w ramach Serwisu znajdująca się w systemie informatycznym Usługodawcy, do której zdalny dostęp Partnera możliwy jest przez stronę internetową Usługodawcy po podaniu Loginu i Hasła, obejmująca opis (informacje, produkty i usługi) dane teleadresowe, filmy, lokalizację i aktualności;
  • Serwis – platforma świadczenia usług oferowanych przez Usługodawcę, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://www.wieruszow.biz/ ;
  • Usługodawca – Karol Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROSOLVE pod adresem 98-400 Wieruszów, ul. Waryńskiego 35F, REGON: 100576702, NIP: 997-007-18-50;
  • Warunki Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu lub zawarcia umowy o świadczenie usług tj. posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w aktualną wersję jednej z następujących przeglądarek stron www: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer. Aby utworzyć Wizytówkę w Serwisie, Partner musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
  II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  • Akceptacja OWU jest niezbędna w celu założenia przez Partnera Wizytówki w Serwisie oraz jej prowadzenia.
  • Usługodawca udostępnia niniejsze OWU przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści OWU za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Partner.
  • OWU mają zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Partnerem. OWU nie mają zastosowania do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz konsumentów. Akceptacja OWU jest każdorazowo równoznaczna z oświadczeniem, że Partner dokonujący akceptacji nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.
  • W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Usługodawcę programów / skryptów, w szczególności zakłócających lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z oferowanych przez Serwis funkcjonalności, w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie i tym podobne.
  • Zabronione jest dostarczanie przez Partnerów treści o charakterze bezprawnym w jakiejkolwiek formie czy postaci (w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskim), powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa, a także używanie Serwisu przez Partnera w sposób naruszający ww. normy.
  • Korzystanie ze Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Partner, minimalnych Warunków Technicznych.
  • Dodając Wizytówkę do jednego miasta, Partner nie ma możliwości zmiany na inne miasto w trakcie opłaconego abonamentu.
  III. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU
  • Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu następujące usługi na rzecz Partnerów:
   • umożliwienie Partnerom utworzenia Wizytówki na zasadach określonego czasowo abonamentu;
   • prowadzenie przez Partnerów Wizytówek;
   • otrzymywanie przez Partnera bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Serwisu, na podany przez Partnera adres poczty elektronicznej („Newsletter”).
  • Usługodawca oferuje ponadto odrębnie usługi płatne (wyceniane indywidualnie) za wynagrodzeniem określonym w Cenniku, obejmujące m.in.:
   • usługi reklamowe (banerynewsletter, promocja na fanpage’u).
  • W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Wizytówki oraz o dostarczanie przez Usługodawcę Newslettera zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Partnera formularza rejestracyjnego na stronie www.wieruszow.biz/11,zarejestruj.html, w tym określenia Loginu i Hasła oraz potwierdzenia przez Partnera oświadczenia o zawarciu umowy z Usługodawcą poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail podany przez Partnera w formularzu rejestracyjnym. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Konieczna jest również autoryzacja dokonywana przez Usługodawcę przy czym Usługodawca ma prawo do negatywnej weryfikacji konkretnego Partnera i odmówienia mu utworzenia Wizytówki. W takiej sytuacji nie dochodzi do zawarcia Umowy.
  • Partner jest zobowiązany do niepodawania żadnej osobie trzeciej swojego Loginu i Hasła i przyjmuje na siebie niniejszym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek ich ujawnienia.
  • Partner, wypełniając formularz rejestracyjny potwierdza, że:
   • podane w nim dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
   • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, do którego reprezentowania jest upoważniony.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Wizytówki o określonej nazwie czy z określonej branży, jeżeli są to dane sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszają dobra osobiste osób trzecich.
  • Partner zobowiązuje się w szczególności do:
   • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem umowy o utworzenie Wizytówki w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
   • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu;
   • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami OWU, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
   • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Partnerów i użytkowników Serwisu.
  • Wizytówka jest uruchamiana po pozytywnej weryfikacji Partnera przez Usługodawcę.
  • Opłaty za Usługi Partner może wnieść zgodnie z zasadami zawartymi w Serwisie.
  • Z tytułu świadczenia odpłatnych usług Usługodawca wystawi Partnerowi fakturę VAT w ustawowych terminach.
  IV. PRAWA AUTORSKIE
  • Wyłączne prawa do Materiałów udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.
  • Partner zapewnia Usługodawcę, że dysponuje wszelkimi prawami do Materiałów umieszczanych w ramach Serwisu przez Partnera lub osoby działające w jego imieniu, a w szczególności:
   • posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich Materiałów, umieszczanych w ramach Wizytówki;
   • podawane przez niego dane / Materiały są aktualne – a w razie ich dezaktualizacji niezwłocznie przystąpi do ich modyfikacji;
   • posiada wszelkie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób wskazanych we wszelkich Materiałach w ramach Serwisu;
   • zawarcie umowy o świadczenie usług nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe;
   • publikacja przez Partnera Materiałów nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji oraz nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów Usługodawcy lub osób trzecich;
   • zdaje sobie sprawę z tego, że w ramach Serwisu mogą być dostępne konkurencyjne dla jego działalności Wizytówki.
  • W przypadku, gdy którekolwiek w powyższych zapewnień okaże się nieprawdziwe, Partner będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, jak również zwolni Usługodawcę w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie z odpowiedzialności wobec osób trzecich.
  • Partner, umieszczając w ramach Serwisu jakiekolwiek Materiały, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi w ramach Wizytówki lub w innym miejscu Serwisu udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Materiałów, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą.
  V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  • Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku braku możliwości realizacji swoich świadczeń z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy technicznej w świadczeniu usług, z przyczyn technicznych (dalej również: „Przerwa techniczna”). Usługodawca dołoży należytej staranności, aby Przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy techniczne nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z Umowy, a dalsze wykonanie świadczeń odbywać się będzie niezwłocznie po zakończeniu Przerwy technicznej.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Partnera powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa) lub z powodu Przerw technicznych.
  • Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
  • Serwis ma charakter informacyjny.
  VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Partner może złożyć reklamację, jeżeli umowa o świadczenie usług nie jest realizowana przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami OWU lub przepisami prawa.
  • Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie pod adresem info@wieruszow.biz. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko lub firmę Partnera, Login, adres e-mail w celu przesyłania dalszej korespondencji a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji oraz w przypadku zgłoszenia pisemnego - podpis zgłaszającego. W przypadku wątpliwości czy reklamacja pochodzi od danego Partnera, Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Partnera w formie wiadomości email na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail z prośbą o potwierdzenie przesłania reklamacji w terminie kolejnych 7 dni.
  • Ewentualne reklamacje są przyjmowane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Partner zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Usługodawcę terminie i zakresie.
  • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia zgodnie z postanowieniami ust. 4.
  • Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mail wskazany przez Partnera.
  VII. ROZWIĄZANIE UMOWY
  • Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Partnerem za miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie uważa się za skutecznie doręczone Partnerowi najpóźniej 14 dni po jego wysłaniu przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Partnera w formularzu rejestracyjnym.
  • Usługodawca może wypowiedzieć Partnerowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Materiałów w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Umów.
  • Partner, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 2 powyżej może skorzystać z Serwisu po uprzednim kontakcie z Usługodawcą i uzyskaniu zgody Usługodawcy na dalsze korzystanie z Serwisu.
  • Partner może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez usunięcie Wizytówki oraz przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:
   • pisemnej; albo
   • wiadomości e-mail na adres info@wieruszow.biz.
  • W sytuacji rozwiązania Umowy (niezależnie od przyczyn i warunków), opłacony przez Partnera abonament nie podlega zwrotowi.
  VIII. DANE OSOBOWE I NEWSLETTER
  • Administratorem danych osobowych Partnera lub osób działających w jego imieniu jest Usługodawca.
  • Partner zapewnia, że przekazywanie Usługodawcy przez niego lub inne osoby działające w jego imieniu wszelkich danych osobowych spełnia wszystkie wymogi przewidziane prawem.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych Partnera lub osób działających w jego imieniu, Partner lub osoby działające w jego imieniu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  • Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  IX. DANE OSOBOWE
  • Dane osobowe Partnerów przekazane w trakcie korzystania z Serwisu będąprzetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „uodo”).
  • Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
  • Partner poprzez zaakceptowanie zaproponowanych oświadczeń zawartych w formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu prowadzenia Serwisu. Poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym, może Partner wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Partnera złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
  • Partner ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych.
  X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia usług stanowią integralną część umowy zawieranej przez Usługodawcę z Partnerem.
  • Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, bądź oświadczeń lub umów zawartych w ich wykonaniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w każdym czasie i z każdej przyczyny. O zmianie OWU Usługodawca doinformowuje Partnerów oraz osoby trzeciej na stronie internetowej Serwisu.
  • W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień OWU, pozostałe jego postanowienia pozostają bez zmian.
  • Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  Nawigacja wewnętrzna:
  Zgłoś błąd
  Zaproponuj nowe funkcje
  Wspomóż akcję tworzenia portali
  Sponsorzy projektu
  Misja i cele
  Kontakt
  info @ wieruszow.biz
  tel. 504 432 234
  Wieruszów w Internecie:
  Wieruszów Biznes
  Wieruszów Informacje
  Wieruszów Organizacje
  Wieruszowskie Talenty
  Wieruszowska Giełda
  Inne regiony:
  Portale społecznościowe:
  Znajdź stronę na Facebooku:

  Wieruszowska Galeria Biznesu to portal promocji firm oraz ich produktów i usług dla Wieruszowa i okolicznych miejscowości. Dodając wizytówkę otrzymasz dostęp do panelu zarządzania, w którym z łatwością będziesz mógł edytować wszystkie potrzebne informacje dotyczące firmy.
  Za pomocą wyszukiwarki znajdziesz odpowiednie firmy i produkty bądź usługi nawet w innych miastach.